"Samverkan som gör att barn och unga kan växa upp och känna sig trygga" : En kvalitativ intervjustudie om samverkansforumet SSPF i Malmö

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Institutionen för kriminologi (KR)

Sammanfattning: Syftet med studien var att undersöka hur skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamhet i Malmö arbetar förebyggande mot ungdomsbrottslighet och narkotikabruk bland unga inom samverkansforumet SSPF. Vidare ämnade studien att undersöka vilka för- och nackdelar aktörerna upplevde med samverkan. Studien utgick från en kvalitativ metod som baserats på semistrukturerade intervjuer med yrkesverksamma inom samverkansforumet i Malmö. Materialet analyserades genom en tematisk analys. Resultatet jämfördes med en tidigare genomförd utvärdering av SSPF i Göteborg och Mölndal och analyserades utifrån tidigare forskning inom ämnesområdet samverkan. Resultatet visade att SSPF tillämpas för att arbeta brotts- och narkotikaförebyggande mot ungdomar i riskzon på både grupp- och områdesnivå i Malmö. Utifrån intervjuerna framkom resursbrist och bristande engagemang från aktörer som begränsande faktorer för samverkansarbetet. Vidare ansågs samverkan leda till en stor intern nytta i form av förbättrad kommunikation mellan aktörerna och ett vidgat kontaktnät. Intervjudeltagarna upplevde även att samverkan möjliggör ett effektiviserat brotts- och narkotikaförebyggande arbete då samtliga aktörers kunskap och erfarenheter inom området kan utnyttjas till fullo. Studiens resultat visar på likheter mellan Malmö, Göteborg och Mölndal, såsom uppfattningen av syftet med SSPF, resursbrister som hindrar samverkan, och en splittrad syn på nivån av den externa nyttan. Den stora skillnaden mellan kommunerna är det grundläggande arbetssättet där Malmö arbetar på grupp- och områdesnivå medan Göteborg och Mölndal arbetar på individnivå.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)