Mäh, inte den låten! E du tjej, eller? : En kvantitativ studie om musik, genus och identitetsskapande på fritidshemmet

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/Fritidshemspedagogisk forskning; Högskolan i Jönköping/Fritidshemspedagogisk forskning

Sammanfattning: Musik är en stor del av barn och ungdomars fritidskultur och den ingår i hög grad i fritidshemsverksamheten, vilket ger anledning att granska på vilket sätt den används i relation till genus. Då fritidshemmet ska vara en arena för diskussion om och problematisering av normer i media och populärkultur bör det finnas en normkritisk medvetenhet hos fritidslärare gällande alla estetiska uttrycksformer som används i verksamheten. Studien antar en genusteoretisk ansats med utgångspunkt i socialkonstruktionism då syftet var att problematisera användandet av musik i fritidshemmet utifrån genus. Vi ville undersöka vilken medvetenhet lärare i fritidshem uttrycker om musikens roll för elevers identitetsskapande avseende genus samt i vilken grad fritidslärare arbetar med genusnormer i musik. Studien utgick från en kvantitativ ansats där en webbenkät låg till grund för det empiriska materialet. Resultatet visar att medvetenheten om musikens roll i identitetsskapandet är relativt stor, likaså medvetenheten om att musik bär på genusmarkörer, däremot visar resultatet också att samtalet om genusmarkörer i musik i fritidshemmet saknas. Studien ger vidare exempel på hur fritidslärare kan använda populärmusik för att synliggöra och problematisera genus i verksamheten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)