IFRS 9 - Finansiella instrument : Övergångseffekter på svenska sparbanker

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

Författare: Olivia Larsson; Maja Johnsson; [2020]

Nyckelord: IFRS 9; redovisning; företagsekonomi;

Sammanfattning: Sammanfattning Titel: IFRS 9 Finansiella instrument - Övergångseffekter på svenska sparbanker  Kurs: Kandidatuppsats i företagsekonomi Författare: Olivia Larsson & Maja Johnsson Handledare: Inger Esperi Bakgrund: En ny reglering av finansiella instrument har införts den 1 januari 2018, vilket är IFRS 9 som ersätter den tidigare IAS 39. Redovisningens nedskrivning samt värdering förändras i och med den nya standarden vilket ska bidra till en förbättring av de finansiella instrumentens redovisning. Syfte: Syftet med denna studie är att studera effekterna av införandet av IFRS 9 på sparbankers årsredovisningar. Metod: För att uppfylla studiens syfte har en kvalitativ metod med induktiv forskningsteori tillämpats. Data har hämtats från sparbankernas årsredovisningar för 2018 från respektive sparbanks hemsida. Urvalet består av 9 sparbanker med olika stora balansomslutningar. Resultat och slutsats: Resultatet på nyckeltalen var varierande för samtliga sparbanker, men att majoriteten av sparbankerna följde de förutspådda effekterna. De nya redovisningsmodellerna har implementerats i sparbankerna utan problem och effekterna på eget kapital och nettoresultat av finansiella tillgångar har varit begränsade. IFRS 9 har bidragit till en mer rättvisande bild samt mer relevans i sparbankernas redovisning, vilket har gynnat sparbankernas intressenter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)