Att anpassa eller inte? : En kvalitativ studie om butikskommunikationen anpassas till ett lands kultur

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

Sammanfattning: Titel: Att anpassa eller inte?  En kvalitativ studie om butikskommunikationen anpassas till ett lands kultur.   Problemställning: Examensarbetet är inriktad på följande problemställning: Hur är butikskommunikationen anpassad till kulturen i Sverige.   Syfte: Syftet med detta examensarbete är att analysera om butikskommunikationen anpassas till ett lands kultur.   Avgränsningar: För att få studien mer fokuserad har avgränsningar utförts. Då butikskommunikation är ett brett ämne har författarna valt att rikta butikskommunikationen på modebranschen, där Företag A och Företag B utgör exempel för denna studie.   Metodik: I denna uppsats har en kvalitativ forskningsmetodik genomförts. Där vikten på ord och tolkning vid insamling samt analys av data haft relevans. Studien har resulterat i en abduktiv forskningsansats där tillvägagångssättet har varit flexibelt då studien har uppvisat en blandning av deduktion, induktion samt inslag av iterativt pendlade mellan empiri och teori. Metoden är baserad på observation där två företag används som exempel. Observationerna har varit av blandad karaktär, där den mest centrala delen var att studera fenomenet butikskommunikation i sin rätta miljö.   Slutsatser: Studiens slutsats visar på hur butikskommunikation är anpassad till kulturen i Sverige. Detta göras genom att ta kulturens beståndsdelar i beaktning. Vad gäller till exempel språk, färgers kulturella betydelser, traditioner och högtider. Studien har även påvisat att genom specialexponering av säsong och högtid kan värderingar med mera kommuniceras tydligt. Butikskommunikationen anpassas genom att visa en förståelse för en kulturs etnicitet. Studiens slutsatser visade också på att företag anpassar sin butikskommunikation genom att ta hänsyn till Hofstede´s kulturdimensioner att undvika osäkerhet, individualism och kollektivism, maskulinitet och femininitet samt långsiktigt- och kortsiktigt inriktning

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)