Klarspråk eller icke klarspråk, det är frågan: en undersökning av en mellanstor kommuns externa webbplats

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistikoch vetenskapsteori

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att utifrån den externa webbplatsen molndal.se undersöka arbetet med klarspråk inom Mölndals stad som organisation. Arbetet med klarspråk handlar ytterst om demokrati – därför är det viktigt att studera i vilken grad språklagens elfte paragraf efterföljs i en svensk kommun.Det teoretiska ramverk som ges och som ligger till grund för förståelsen av uppsatsen består i en presentation av klarspråk och vad det innebär samt klarspråk som en del av språklagen. Ett annat relevant begrepp som tas upp är epistemisk orättvisa. I delen där tidigare forskning tas upp presenteras exempel på forskning på olika språkpolitiska insatser som gjorts i och utanför Sverige, samt vad forskningen säger om effekterna av klarspråk och vad som ligger bakom de råd som finns för att uppnå klarspråk.Genom att göra en textanalys av ett insamlat material hämtat från Mölndals stads externa webbplats molndal.se går det att göra en bedömning av hur långt klarspråksarbetet kommit sedan den blev lag år 2009.Materialet, som bestod i åtta olika texter som testats i Språkrådets Klarspråkstestet, uppvisade på ett generellt plan ett gott resultat i förhållande till de råd som finns som bör uppfyllas för att en text ska vara skriven på klarspråk. Resultatet visas också att det finns brister med testet och dess tillämpning på det material som använts som gör det komplicerat att översätta i en klarspråkskontext och som därför gör att diskussionen om huruvida texten på Mölndals kommuns externa webbplats är skriven på klarspråk eller inte kommer med vissa förbehåll.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)