FiMBOT - Design och konstruktion av en interaktiv scenrobot

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

Sammanfattning:

Denna rapport beskriver ett grupprojekt som utförts inom ramen för kandidatexamensarbetet inom mekatronik. Den givna uppgiften var att bygga en robot. Uppdragsgivaren FamiljenPangea förmedlade att syftet med roboten var att den skulle befinna sig på scen tillsammans med artisten Robyn under hennes konserter. Robotens funktioner skulle på ett eller annat sätt bidra till showen och dess design skulle tilltala Robyn. Tidsramen för projektet var totalt 8 veckor och budgeten var 1 500 kronor. Arbetetsättet skedde agilt, där fokus låg på kontinuerliga avstämningsmöten snarare än detaljplanering av arbetet. Under projektets inledande fas ställdes ett antal krav på slutprodukten och de önskade funktionerna delades upp i olika moduler. Vem som skulle konstruera vad beslutades utifrån gruppmedlemmarnas förkunskaper inom de olika områdena. Modulerna kom att bli konstruktion, spänningsmatning, radiostyrning, motorstyrning, fjärrkontroll, LEDmatris, taktsensor och armstyrning. Den slutliga roboten är 90 cm hög och 60 cm bred. Som ansikte har den en LED-matris som kan byta mellan tre stycken tillstånd – ett ansikte, en strobe-effekt samt en rullande text. Robotens förflyttning styrs med hjälp av radiostyrning och bilderna på dess LEDmatris byts och dess armar styrs med en fjärkontroll utnyttjande IR-kommunikation. De två armarna rör sig likt en människas då roboten förflyttar sig framåt och lyfts upp och ned när en knapp på fjärrkontrollen trycks ned. Roboten har även ett hjärta av röda lysdioder placerat, likt platsen för en människas hjärta, på dess kropp. Hjärtat pulserar i takt med musiken med hjälp av robotens taktsensor. Slutprodukten uppfyllde samtliga ställda krav och ett av önskemålen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)