Genusstrategier i Förskolan : En kvalitativ studie om förskollärares syn på genusarbete i förskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

Sammanfattning: Syftet med studien är att skapa förståelse för förskollärares syn på arbetet med att utmana och motverka traditionella könsmönster i förskolan. Vår studie utgår ifrån en kvalitativ metod. Genom åtta semistrukturerade intervjuer med sammanlagt åtta förskollärare på två olika förskolor har vi undersökt hur förskollärare beskriver att de bedriver genusarbete i förskolan. Vi har sedan tematiserat intervjuerna med hjälp av fyra olika genusmönster – gränsöverskridande, beständighet, gemenskap och särskiljande. Samtliga medverkande förskollärare beskriver att de tycker att det är viktigt att bedriva ett genusarbete i förskolan, och utifrån den tematisering som vi har gjort går det att urskilja olika strategier och tillvägagångssätt i förskollärarnas beskrivningar. Resultatet av studien visar att de vanligaste strategierna för att utmana och motverka traditionella könsmönster är att använda sig av en valstund, att förändra den pedagogiska miljön samt att använda sig av ett nyanserat språkbruk. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)