TINGENS RÖST OCH HANDENS ARBETE

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Sammanfattning: Syfte:Syftet med denna studie är att undersöka Montessoripedagogikens bakgrund och Montessoris ursprungliga syfte med praktiska vardagssysslor. Vidare studerades de praktiska vardagsysslornas utveckling, samt hur arbetet med dem gestaltar sig i nutidens montessoriförskolor och vilken betydelse de anses ha för barnen.Teori:I denna studie kopplar jag de praktiska vardagssysslorna till den sociokulturella teorin. En teori där de kommunikativa processerna är centrala och där man menar att kunskaper byggs in i såväl språkliga/intellektuella verktyg likväl som fysiska redskap.Metod:Denna kvalitativa studie bygger på semistrukturerade intervjuer med montessoripedagoger och har en induktiv syn på förhållandet mellan teori och forskning, dvs de praktiska forskningsresultaten genererar teorin. En grundlig genomgång av Montessoris litteratur gjordes samt även nyare forskning kring montessoripedagogiken och annat kopplat till praktiska vardagssysslor.Resultat:Studiens resultat visar att Montessoripedagogikens ursprungliga syfte med de praktiska vardagssysslorna var att Montessori såg att barnen hade ett stort rörelsebehov och en vilja att klara sig själva, de hade en självständighetssträvan. Montessori menade att om barnet aktivt använde sina händer och hela sin kropp, i det praktiska arbetet, främjade det dess utveckling, både den psykiska och fysiska. Vidare visade studien att över tid har delvis fokus flyttats från att barnet är aktivt i alla förskolans hushållssysslor till allt mer finmotoriska praktiska vardagssysslor på brickor. Forskning kring handens betydelse och betydelsen av olika materiel och dess inverkan på barnets utveckling stödjer Montessoris teorier.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)