Kinas nya sidenväg En kvantitativ innehållsanalys av sju asiatiska mediers syn på det världsomfattande infrastrukturprojektet

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: De senaste åren har det skrivits allt mer i medier angående Kinas nya globala infrastrukturprojekt – den nya sidenvägen. Detta projekt har potential att i framtiden förändra globala ekonomiska strukturer i grunden. I svensk media har det skrivits både positivt och negativt om den nya sidenvägen. Men hur skrivs det om projektet i Asien? För att undersöka detta har vi genomfört en kvantitativ innehållsanalys på engelskspråkiga dagstidningar i följande 7 asiatiska länder: Indien, Pakistan, Nepal, Sri Lanka, Iran, Thailand och Malaysia. Vi har kartlagt frekvensen på olika vanliga ord och valt ut det vi anser är nyckelord av särskild betydelse som därefter har klassats inom olika kategorier: säkerhetspolitik, ekonomi, regionalism, samarbete och övrigt. Materialet har sedan varit föremål för en analys där förekomsten av nyckelord jämförts både med den genomsnittliga förekomsten och mellan de olika dagstidningarnas värden. För att förstå och tolka betydelsen av dessa nyckelord har vi även analyserat resultatet i relation till tre viktiga teorier inom internationella relationer: liberalism, realism och nymarxism. Denna analys har tillsammans med bakgrundsinformationen om länderna gjort det möjligt att empiriskt belysa tidningarnas inställning till den nya sidenvägen och därmed visa på vilken bild av projektet som tidningarna förmedlar till sina läsare både i Asien och globalt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)