Att motivera hotellpersonal - En kvalitativ studie kring styrformer och motivationsproblem och vad som händer när en pandemi slår till

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund: Att motivera anställda genom kombinationer av styrformer är ett ständigt och föränderligt arbete. När dessutom coronapandemin drabbade världen förändrades även situationen för företag och arbetet med motivation genom styrsystem blev än mer komplext.Syfte: Syftet med denna rapport är att fördjupa kunskaperna och förståelsen för hur ett hotell i en mindre stad i Sverige har arbetat med styrformer i olika kombinationer för att motivera sin personal, samt hur hotellets styrform och motivation hos personalen påverkats av en pandemi då beläggningen minskat kraftigt.Frågeställning:1. Hur har hotell X utformat sitt styrsystem för att motivera sin personal?2. Hur har hotell X behövt förändra användningen av styrsystem och eventuellt behövt ändra sitt styrsystem för att motivera personalen under pandemin?Avgränsningar: Avgränsningar är gjorda geografiskt till verksamheter som är aktiva i Västra Götalands län och mer specifikt Borås, vidare avgränsningar gjordes till hotellbranschen.Metod: Uppsatsen är skriven som kvalitativ fallstudie som består av semistrukturerade intervjuer med öppna frågor till de olika respondenterna. Utifrån en teoretisk referensram om olika typer av styrformer har sedan uppsatsens empiriska innehåll har sedan analyserats.Resultat och slutsats:• Studien har visat att fallföretaget använder en kombination av styrformerna handlingsstyrning, resultatstyrning och kulturell styrning för att motivera sin personal.• Uppfattningen om fallföretagets arbete med kulturell styrning skiljer sig mellan de som är anställda och respondenterna som är chefer.• På grund av pandemin behövde arbetet med styrsystem förändras för att hålla uppe motivationen hos personalen, och resultatstyrning kom att bli dominerandeFörslag på vidare forskning:För vidare forskning hade det varit intressant att studera likheter och skillnader mellan flera hotell och huruvida de ändrat arbetet med styrsystem. Samt hur arbetet med styrformerna påverkats i sin helhet när pandemin är över.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)