Vuxenpedagogiskt förhållningssätt – ur ett lärarperspektiv

Detta är en C-uppsats från

Sammanfattning: Problem, syfte och frågor: Med våra olika erfarenheter och tankar om vuxenutbildning väcks frågor omvad vuxenutbildning innebär och hur det går till.Syftet med vår undersökning är att identifiera och få kunskap om vad i lärarens pedagogiska grundsynoch förhållningssätt som kan lyftas fram som särskilt viktiga vid undervisning av vuxna elever.Material, metod och analyser: Med litteraturstudier i form av avhandling, examensarbete ochfacklitteratur, fann vi en grund för frågor och metod. Vi använde en kvalitativ intervjumetod medhalvstrukturerade frågor, sex lärare intervjuades inom komvux och KY-utbildning. Vi använde tratteknik,ett brett angreppssätt som smalnar av mot kärnan. Den analysmetod vi använde oss av var en modellenligt Trost där vi gjort ett stort rutschema och lagt in svaren på våra frågor för analys och bearbetning.Vi har intervjuade lärarna om arbetsmetoder, förhållningssätt och relation till eleverna utifrån deraspersonliga erfarenheter och tankar.Resultat och didaktiska konsekvenser: I vår undersökning kan vi dra några generella slutsatser omlärares egenskaper, hur de ser på eleverna, metoder och förhållningssätt. Lärare uttryckte att det är viktigtatt tro på eleverna, att visa tilltro, att visa respekt och att stötta och uppmuntra för att på detta sätt varamed i en process där eleverna får ett ökat självförtroende.I andragogiken lyfts det egna ansvarstagandet fram genom att man antar att den vuxne är mer mogen ochsjälvständig. Lärarna uttrycker att man måste vara flexibel i sitt arbetssätt. Vi kan konstatera efter våraintervjuer av lärare att reflektion snarare handlar om en vilja att fundera över sitt eget agerande än omlärarerfarenhet. Vi kan konstatera att lärarna använder ett andragogiskt synsätt och vuxenpedagogisktförhållningssätt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)