Vad gör en socialpedagog i skolan?

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Hälsa och samhälle

Sammanfattning: Det har på senare år funnits ett ökat intresse för att anställa socialpedagoger i skolan. Trots detta ökade intresse, finns det en otydlighet kring vad socialpedagogens roll i skolan egentligen innebär. Syftet med denna uppsats är därför att få en djupare förståelse för socialpedagogens roll i skolan. För att samla in data har kvalitativa intervjuer utförts med två rektorer och tre socialpedagoger som arbetar med elever som har ett behov av extra anpassningar eller särskilt stöd i skolan till följd av en funktionsnedsättning. För att tolka och analysera insamlade data har teorin om empowerment använts. Resultatet visar att vad socialpedagogens roll i skolan innebär varierar från skola till skola. En gemensam faktor som påvisas i studien är att rollen som socialpedagog i skolan innebär att ge stöd åt elever utifrån deras behov. Detta kan till exempel innebära att socialpedagogen har individuella samtal med elever, använder bilder i kommunikationen, samverkar med myndigheter, ansvarar för elevers trygghet i skolan samt att de arbetar förebyggande mot mobbning och utmanande beteende.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)