Spelar det någon roll? : Äventyrsrollspel som behandlingsmetod för personer med psykisk ohälsa och autismspektrumtillstånd

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Socialt arbete; Högskolan i Gävle/Socialt arbete

Sammanfattning: I denna uppsats undersöks användningen, användbarheten, samt för- och nackdelar medäventyrsrollspel som behandlingsform vid psykisk ohälsa och autismspektrumtillstånd.För att studera detta har vi genomfört en kvalitativ intervjustudie med verksammapraktiker. Resultatet visar att behandlingens struktur är liknande för olika klientgrupperäven om behandlingsfokuset kan skilja sig beroende på klientens problematik.Återkommande teman är användandet av fantasin som verktyg vid behandling,äventyrsrollspelet som ramverk, social träning samt möjligheten till personligutveckling vilket är positiva aspekter av behandlingen. Dock är behandlingen begränsadför individer med vissa typer av problematik och skulle därmed fungera bättre som enkompletterande terapi. Den har även högt ställda kompetenskrav på behandlare som villanvända metoden. I diskussionen använder vi symbolisk interaktionism som teoretisktramverk för att tolka resultatet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)