Kartläggning av icke-radiologers kunskap om röntgenstrålning - hur stor är medvetenheten gällande risker och effekter?

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Sammanfattning: Bakgrund: Bildtagning av människors inre med hjälp av röntgenstrålning är enundersökningsmetod som med åren används allt mer i diagnostiskt syfte inom sjukvården.Röntgenstrålningen medför dock alltid en risk för patienten, vilken kan leda till både akuta ochkroniska effekter i den biologiska vävnaden. Med denna vetskap poängteras vikten av attvårdgivarna har kunskapen och följer de riktlinjer och lagar som finns för att ge patienten engod och säker vård. Författarna anser dock utifrån egna erfarenheter att läkarnas remisser intealltid är i enlighet med detta etiska förhållningssätt. Syfte: Syftet med denna litteraturöversiktär att kartlägga vilken kunskapsnivå läkare utan specialistkompetens inom radiologi harangående röntgenstrålning och dess risker för patienter och personal vid medicinsk bildtagning.Metod: Metoden som användes var en strukturerad litteraturöversikt. Till arbetet valdes 13artiklar ut som hittades via sökning i olika databaser. Resultat: Resultatet visar på en bristandekunskap bland samtliga läkare gällande röntgenstrålning i världen, gällande bland annatstråldoser och risker. Majoriteten av de läkare som visade på bristande kunskap visade även sigvara de som inte hade genomgått någon formell strålsäkerhetsutbildning, eller deltog ikunskapsutvecklande mötet alternativt aktiviteter. Slutsats: Läkare erhåller inte tillräckligkunskap om röntgenstrålning under sin grund – eller specialistutbildning, vilket poängterarvikten av att desto fler kurser i ämnet måste introduceras. Läkarna behöver informeras destomer gällande ALARA-principen tillsammans med strålskydd, för att främja en säker vård förpatienten samt en säker arbetsplats för personalen. Även uppdaterande kurser börimplementeras för färdigutbildade läkare, för att främja att befintlig strålkunskap bibehålls.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)