Personal som arbetar med ensamkommande flyktingbarn : - en kvalitativ studie om hälsofrämjande åtgärder i deras arbete

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete

Författare: Sara Fredriksson; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Forskning visar på att personer som jobbar med människor, som lärare och personal inom vård och omsorg har större risk att drabbas av ohälsa. Ensamkommande flyktingbarn är en grupp som har ett behov av att få ett socialt stöd i det nya landet de kommer till. Personalgruppen som möter ungdomarna dagligen behöver själva kunna uppleva en trygghet och lugn samt välbefinnande i deras mående för att på bästa sätt kunna möta barnen i deras situation. Denna kvalitativa studie har därför undersökt hälsofrämjande åtgärder för personalgrupper för HVB-boenden för ensamkommande flyktingbarn. För att undersöka detta har fyra semistrukturerade intervjuer gjorts, i två olika kommuner i Jämtlands län. De teorier som använts för att analysera svaren är KASAM och Krav-och kontrollmetoden. Resultatet visar på att de hälsofrämjande åtgärder som fanns hos de kommuner som undersöktes var väldigt lika. Tre områden som Hamama (2012) tog upp som betydande för personalens mående på en arbetsplats; fysiska, psykologiska- och sociala områden, alla områden nämndes av personalen från samtliga boenden. En närvarande enhetschef som är lyhörd samt ger feedback var en hälsofrämjande åtgärd inom området socialt stöd som samtliga verksamheter såg vara betydande för personalen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)