Mammors upplevelser av stöd från distriktssköterskan under barnets första levnadsår

Detta är en Magister-uppsats från Luleå/Hälsovetenskap

Författare: Maria Sjöberg; [2009]

Nyckelord: Kvalitativ studie; mammor; distriktssköterskor;

Sammanfattning: Ett av huvudmålen för den svenska Barnhälsovården (BVC) är att stödja
föräldrar i sitt föräldraskap, så att det kan skapas gynnsamma
förutsättningar för en mångsidig utveckling för barn. Syftet med denna
intervjustudie var därför att belysa mammors upplevelse av stöd från
distriktssköterskan på BVC under barnets första levnadsår.

I studien har fem mammor intervjuats. Intervjutexten har analyserats med
kvalitativ tematisk innehållsanalys. Analysen resulterade i ett tema: Att
någon har tid att bry sig om, vilket innehåller tre kategorier: Att vara
välkommen ger en känsla av att inte vara till besvär: Att få träffa samma
distriktssköterska med kunskap om barn: Att få tillräckligt med tid till
frågor och förklaringar. Denna studie visar att det är viktigt att
distriktssköterskorna tar sig tid att lyssna och samtala med mammor när de
besöker eller kontaktar BVC, men även att distriktssköterskorna får resurser
från sin arbetsgivare för att få en möjlighet att stödja dem i sitt
föräldraskap.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE UPPSATSEN I FULLTEXT. (PDF-format)