Att upprätthålla kompetens i Lunds nationer

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Pedagogik

Sammanfattning: Uppsatsen är en studie kring studentnationerna i Lund och den kompetensöverföring som sker varje termin när quratel byts ut. Uppsatsen har grund i en hermeneutisk analys där intervjusvaren tolkas av forskaren. Forskningen utgår från empiriskt insamlat material från intervjuer med olika quratelare på några av Lunds större nationer. Dessa intervjuer har genomförts med både sittande och tidigare quratelare i Lunds nationer. Intervjuerna har bearbetats genom transkribering, tematisering och kategorisering. Denna data presenteras under resultatkapitlet för att sedan få ett större djup i diskussionskapitlet. Det som framkommer är hur uppfattningen är kring den kompetensöverföring som genomförs i praktiken. Uppfattningarna är skilda, men det går att utläsa att kompetensöverföringen är bristande. Forskningen fördjupar sig i de problem som idag existerar med nationernas kompetensöverföring. I diskussionen ges en bredare analys av det empiriskt insamlade materialet i förhållande till de presenterade teorierna. I diskussionen framkommer också hur nationerna skulle kunna använda sig av de olika strategier som presenteras under teorikapitlet men även hur vissa problem kan undvikas med hjälp av en effektivare kompetensöverföring. En viktig aspekt är att ta tillvara på de avgående quratelarnas kompetens genom att behålla dem i en seniorsverksamhet inom nationen. De kan då agera coacher och mentorer åt blivande och kommande quratelare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)