"Att komma vidare"- Drivkrafter, hinder och strategier för ett livslångt lärande

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Kristianstad/Institutionen för beteendevetenskap

Författare: Andreas Nordin; [2005]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Denna C-uppsats syftar till att nå en större förståelse för vilka krafter det är som påverkar individers engagemang i ett livslångt lärande. Både lärandets livsvida och dess livslånga dimension behandlas. Dessa dimensioner är ett försök att inom ramen för ett livslångt lärande beskriva hela det universum inom vilket lärande kan ske. Studien har genomförts med hjälp av halvstrukturerade intervjuer och sex informanter, som alla har anknytning till ämnesområdet pedagogik. Resultatet visar att den starkaste drivkraften utgörs av individernas egen inneboende längtan och vilja till lärande och utveckling. Studien visar också att livslångt lärande i stor utsträckning handlar om ett självstyrt lärande, som individen har eget ansvar för. De få hinder som finns återfinns på en nationell och institutionell nivå utgörs av ekonomiska bidrag och behörighetskriterier.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)