Unga vuxnas uppfattning kring munhygienvanor och kostvanor vid distansundervisning under covid-19-pandemin : En fenomenografisk intervjustudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Jönköping University/HHJ, Avd. för odontologi och oral hälsovetenskap

Sammanfattning: Syfte: Syftet var att beskriva 19-24 åringars uppfattning kring munhygienvanor och kostvanor vid distansundervisningen under covid-19-pandemin. Metod: Totalt intervjuades sex högskolestudenter i åldrarna 19-24 år. Studenterna valdes ut genom strategiskt och bekvämlighetsurval från olika fakulteter och högskolor i Sverige. Material bearbetades och analyserades genom fenomenografisk ansats. Resultat: Fenomenet som framkom var att distansundervisningen till följd av covid-19-pandemin medförde social distansering. Detta hade inverkan på  informanternas psykiska hälsa, vilken påverkade deras kostvanor i en mer ohälsosam riktning medan förändringar gällande munhygienvanor inte uppfattades vara överlag betydande. Studiens huvudresultat beskrevs i fyra beskrivningskategorier. Kategorin uppfattning av skapad social distansering omfattade uppfattningar av social distansering till följd av distansundervisning under covid-19-pandemin. Kategorin uppfattning av skapad psykisk ohälsa innefattade uppfattningar av den psykiska hälsan och hur den påverkades av social distansering. Kategorin uppfattning av social distansering och kostvanorna berörde uppfattningar av kostvanor och hur dessa påverkades av informanternas psykiska mående till följd av social distansering. Kategorin uppfattning av social distansering och munhygienvanor innehöll uppfattningar av munhygienvanor och hur dessa påverkades av informanternas psykiska mående till följd av social distansering. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)