Problematisk skolfrånvaro på högstadiet : En kvalitativ intervjustudie om elevhälsans förbyggande och åtgärdande arbete

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

Sammanfattning: Det saknas kunskap om elevhälsans arbete med problematisk skolfrånvaro. Syftet med studien var därför att beskriva hur elevhälsoteam på högstadieskolor arbetar kring elever med problematisk skolfrånvaro. Detta är en kvalitativ studie, där vi gjort fokusgruppsintervjuer med en tematisk intervjuguide innehållande frågor som avser att besvara studiens syfte och frågeställningar. Studiens resultat visar att elevhälsans strategier för att motverka problematisk skolfrånvaro främst handlar om överlämningar, kartläggningar, tydliga rutiner, individuella och organisatoriska anpassningar samt trygghet och relationsarbete. Organisatoriska resurser är viktiga för att elevhälsan ska ha förutsättningar för att samverka externt. Studiens viktigaste slutsats är att lärandemiljöer ska inkludera alla barn med dess olika behov och förutsättningar för att barnen inte ska hamna utanför och bli stigmatiserade. Elever som utvecklar skolfrånvaro påverkas av skolmiljön, hälsofaktorer och familjefaktorer. Organisationers samverkan kring barn med olika behov blir därför av stor vikt för att fånga upp barnen med komplexa stödbehov.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)