Skillnader mellan kvinnor och mäns finansiella risktagande

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund: Tidigare forskning visar att det finns en skillnad mellan kvinnor och mänsriskbenägenhet kopplat till deras investeringsbeslut. Undersökningar har även konstaterat attdet finansiella intresset är större hos män än kvinnor vilket är en bidragande faktor tillskillnaden. En investerares riskbenägenhet kan delas in i tre olika beteenden; risk averse, riskneutral samt risk seeking. Att ha en medvetenhet gällande marknadens olika riskvarianter ärviktigt för att undvika onödig förlust och oönskade risker.Syfte: Syftet med rapporten är att identifiera indikationer på hur risktagandet vid investeringoch sparande skiljer sig mellan kvinnor och män.Genomförande: Studiens metodval är en kombination av kvantitativa och kvalitativa metoderdär data till empirin samlats in genom en enkätundersökning. Den delades på respektivesFacebook- och Linkedin-sidor. Enkäten bestod av 23 frågor och besvarades av 187respondenter varav 120 män och 67 kvinnor. Svaren sammanställdes i Microsoft Excel vilketgjorde det lätt att jämföra och analysera rapportens data.Resultat och slutsats: Rapportens övergripande resultat är att det både finns likheter ochskillnader mellan kvinnor och mäns finansiella investeringsbeslut. De slutsatser som harkonstaterats är att både kvinnor och män är riskneutrala. Skillnaden är att männen har tendensertill ett mer risk seeking beteende medan kvinnor tenderar i att ha ett mer risk averse tänk vidfinansiella beslut. Resultatet visar även att män överlag har ett större intresse av den finansiellamarknaden än vad kvinnor har, vilket har en koppling till riskpreferenser.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)