Hälsofrämjande metoder för förändring av ohälsosamma levnadsro vid prediabetes. En systematisk litteraturöversikt

Detta är en Magister-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Förekomsten av prediabetes och typ-2 diabetes är ett växande globalt problem. Ett flertal större studier har visat att livsstilsförändring gällande hälsosam kost och ökad fysisk aktivitet kan minska risken för personer med prediabetes att utveckla typ 2-diabetes. Problem kvarstår gällande att implementera effektiva hälsofrämjande metoder på primärvårdsnivå.Syfte: Syftet med den här studien var att sammanställa och beskriva hälsofrämjande metoder och förhållningssätt som kan stödja personer med prediabetes att uppnå hälsosamma levnadsvanor.Metod: En systematisk litteratursökning av vetenskapliga artiklar publicerade mellan år 2010 och 2015 genomfördes i databaserna PubMed, CINAHL och PsycINFO, samt via manuell sökning. Artiklar som berörde livsstilsinterventionerna kost och fysisk aktivitet för personer med prediabetes inkluderades. Artiklar som godkänts vid relevansbedömning kvalitetsgranskades av två oberoende granskare. Studiernas innehåll och kvalitetsbedömning presenterades i en beskrivande summering i tabell och text.Resultat: 16 artiklar mötte inklusionskriterierna, varav 12 bedömdes ha tillräckligt hög kvalitet för att inkluderas i resultatet. Av de inkluderade studierna var tio randomiserade kontrollerade studier (RCT) och två var sekundäranalyser av RCT:er. De studerade interventionerna hade ett brett utbud av metoder och strategier för förändringar av livsstil. Huvudkategorier som framträdde var Hälsofrämjande förhållningssätt för att stärka förändring av levnadsvanor och Hälsofrämjande metoder i livsstilsinterventioner. De förhållningssätt som förekom var social kognitiv teori (SCT) och transteoretisk modell (TTM). Hälsofrämjande metoder indelades i underkategorierna individuell rådgivning, grupputbildning, kombinationer av utbildning enskilt och i grupp, teamsamverkan, individualisering, målsättning, intensitet samt motivationshöjande verktyg. Slutsats: En bred insats av patientundervisning individuellt eller i grupp, alternativt som en kombination av dem båda baserat på ett hälsopedagogiskt förhållningssätt utgör en lämplig grund för att uppnå hälsosamma levnadsvanor. Intensitet, målsättning samt välplanerad uppföljning förefaller vara viktiga strategier. Resultatets studier hade överlag otillräckligt till begränsad evidensstyrka, vilket påverkar det vetenskapliga underlaget, i synnerhet gällande interventionernas effekt på längre sikt.Background: The prevalence of prediabetes and type 2 diabetes are rapidly rising worldwide. A vast number of studies have shown that lifestyle change can prevent or delay the onset of type 2 diabetes for persons with prediabetes. Problems remain in translating the findings of these studies into local primary care. Aim: The purpose of this study was to compile and describe health promoting methods and approaches that are associated with increased ability to achieve a healthy lifestyle in individuals with prediabetes. Methods: A systematic literature review of papers published from 2010 to 2015 was conducted in the databases PubMed, CINAHL and PsycINFO, and through manual search. Interventions targeting diet and/or physical activity in adults with prediabetes were included. Papers that passed assessment of relevance were selected to quality assessment. Methodological quality was rated by two independent reviewers. The content and quality of the studies was presented as a descriptive summary in table and text. Results: 16 articles met the inclusion criteria, of which 12 were considered to have sufficiently high quality to be included in the result. Ten of the included studies were randomized controlled trials (RCTs) and two were secondary analyzes of RCTs. The interventions studied had a wide variety of methods and strategies to achieve changes in lifestyle. Main categories that emerged were Health promoting approaches to improve lifestyle change and Health promoting methods in the interventions. Approaches that occurred were Social Cognitive Theory (SCT) and Transtheoretical Model (TTM). The health promoting methods were arranged into the subcategories individual counselling and education, group education, or an combination of both, team collaboration, individualization, goal setting, intensity and tools to improve motivation. Conclusions: A broad program including patient education, individually or in group sessions alternatively as a combination of both, based on a health promoting approach constitute a suitable foundation to achieve a healthy lifestyle. Frequency, goal setting and well-planned follow-ups appear to be important strategies. The studies included in the result had insufficient or limited evidence, which affect the scientific value, especially concerning long-term effects.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)