Lean produktion i två olika branscher : - En jämförelse mellan sjukvård och industri

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

Författare: Tasmiah Akhter; Mael Mohsin; [2014]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Sammanfattning

Lean produktion är ett välkänt begrepp inom industrin som strävar efter resurseffektivitet och förbättringsarbete med kunden i fokus. Inom lean produktion finns flertal metoder och filosofier att beakta och detta arbete behandlar 5S-metoden, sju plus en slöserierna och allas engagemang i en organisation. Framgångarna med lean produktion inom industrin har lett till att det har implementerats i flera olika branscher, inte minst sjukvården. Denna implementering har mötts av varierande åsikter.

Syftet med denna rapport är att undersöka om implementeringen av lean produktion inom sjukvården kan bli lika effektiv som inom industrin. Implementeringen av lean inom sjukvården har till viss del visat sig vara framgångsrikt, men oftast uppnås inte uppsatta mål. Med hjälp av tre underfrågor ska frågeställningen besvaras: Kan tillämpningen av lean produktion bli lika effektiv inom sjukvården som industrin?

Med hjälp av studiebesök och intervjuer från sjukvård och industri kommer empiri samlas för att få förståelse kring hur tillämpningen ser ut idag. Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge står för sjukvårdens empiri och Scania står för industrins empiri. Efter dessa intervjuer skapas en jämförelse mellan sjukvården och industrin och en poängsättning görs för att se hur väl branscherna uppfyller lean produktion enligt teorin.

Jämförelsen mellan sjukvård och industrin resulterade i att sjukvården kan bli lika effektiv som industrin med dess tillämpning av lean produktion. Detta eftersom effektiviseringspotential sågs i majoriteten av stegen i de berörda metoderna. I åtta av tio steg finns utrymme för effektivisering, där sjukvården kan tillämpa lean lika väl som industrin.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)