Magicads potenial för ventilationssystem : - en studie om beräkningsprogrammets tillförlitlighet angående tryckfall i ett ventilationssystem med ett tilluft -och frånluftssystem

Detta är en M1-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

Sammanfattning: Detta examensarbete är en del av energiingenjörsutbildningen i värmeteknik på Mälardalens högskola i Västerås och är en fördjupning inom ventilationsteknik. Arbetet har utförts med hjälp av företaget VentPartner i Västerås som har tillgodosett med det aktuella studerande ventilationssystemet. Syftet med detta examensarbete var att undersöka om beräkningsprogrammet MagiCAD är tillförlitligt med avseende på tryckfall i ventilationssystem samt vilken potential och påverkan programmet eventuellt kan ha för ventilationsbranschen. Tre stycken olika beräkningsmetoder för tryckfall har utförts; MagiCAD simuleringar, handberäkningar med formler och diagram samt fysiska mätningar med mätinstrument. Syftet har gått ut på att göra en jämförelse mellan dessa tre beräkningsmetoder för att med hjälp och tillsammans med tidigare forskning fastställa MagiCADs trovärdighet samt undersöka eventuella brister hos beräkningsprogrammet. Det studerade ventilationssystemet för den aktuella studien var ett till- och frånluftssystem på VentPartners kontor i Västerås. Systemet hade ett tilluftsflöde på 250 l/s och ett frånluftsflöde på 260 l/s. I arbetets tidiga skeende utfördes först ett platsbesök i syfte att ta fram referensdata av det utvalda ventilationssystemet. Med hjälp av stege, tumstock och en utskriven skiss av systemet samlade man in längd och dimensioner på kanaler, kanalernas placering i höjdled, produktinformation på don, spjäll och ljuddämpare. Därefter utfördes själva designen och uppritningen av ventilationssystemet i MagiCAD med hjälp av referensdata. När det projekterade ventilationssystemet var färdigt i MagiCAD utfördes själva tryckfallssimuleringen i beräkningsprogrammet. De manuella handberäkningarna utfördes med hjälp av formler och diagram och genomfördes i programmet Excel. De fysiska mätningarna utfördes vid ett separat platsbesök på VentPartners kontor och utfördes med universalmätaren Swema 3000 som Ventpartner tillgodosatte. Resultatet av tryckfallen ifrån MagiCAD simuleringarna och handberäkningarna skiljde sig endast en aning, både för tillufts -och frånluftssystemet. Medans tryckfallen ifrån de fysiska mätningarna skiljde sig betydligt mer jämförelsevis mot de andra två beräkningsmetoderna. Detta berodde på att MagiCAD och handberäkningarna utgår ifrån ideala förhållanden, vilket verkligheten aldrig är. Slutsatsen blev att beräkningsprogrammet MagiCAD är ett väldigt komplett och behagligt projekterings -och simuleringsprogram som är tillförlitligt. Dock har programmet sina brister i en del anpassningsfunktioner till verkligheten, men potentialen för framtiden ser ljus ut.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)