Förskolegårdens utformning ur en motorisk synvinkel : En bildbaserad dokumenatationsstudie om hur förskolegårdar ger barnen möjlighet till motorisk utveckling

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

Sammanfattning: Det här självständiga arbetet studerar vilka möjligheter det finns för barn att träna på deras motoriska utveckling på förskolegården. Tidigare forskning har visat att förskolegården inte ger barnen den bästa möjligheten för motorisk träning och därför studeras ämnet. Med utgångspunkt i Ericssons (2008) observationsschema har en egen analysmodell skapats med tolv motoriska grundformer. Utifrån denna modell har 25 förskolegårdars utformningar studerats för att se vilka möjligheter de har för barn att främja den motoriska utvecklingen. Resultatet visar att alla förskolegårdarna inte ger barnen möjlighet att träna på alla de tolv motoriska grundformerna och att det finns stora skillnader i hur förskolegårdarna är uppbyggda. Förhoppningen med studien är att bidra till hur förskolegårdar kan utformas för att på bästa sätt främja barns motoriska utveckling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)