Organisationers arbete med nyutexaminerade systemvetare - Utvecklingsprogrammens betydelse

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för informatik

Sammanfattning: Denna uppsats syftar till att redogöra för utvecklingsprograms, även benämnt traineeprogram eller graduateprogram, betydelse för nyutexaminerade systemvetare, samt kompetensförhållandet mellan högre utbildning och näringslivet. Detta görs i litteraturen som belyser en matchningsproblematik, studenter från systemvetenskap, kompetens, samt kompetensutveckling. Det som identifierades i litteraturen var att det är en kompetens som efterfrågas av arbetsgivare och en kompetens som studenterna besitter, vilket utgör matchningsproblematiken. Vidare visas högre utbildnings eftersträvan av framställandet av flexibla studenter, och relevansen av studenter inom informationssystem. Även kompetensens uppbyggnad och svårigheten för högre utbildning att utveckla den, eftersom det krävs praktisk förankring. Litteraturen har sedan kopplats till den genomförda empiriska datainsamlingen bestående av kvalitativa intervjuer. Dessa genomfördes med fyra personer med ansvar för deras organisations utvecklingsprogram, som har anställt och söker systemvetare idag. Sedan diskuteras litteraturen och empirin för att belysa på skillnader och liknelser, vilket leder in till slutsatsen. Undersökningen visar att systemvetaren ses som bred på arbetsmarknaden och att de i och med det besitter en osäkerhet inför första arbetet. Utvecklingsprogram fungerar indirekt som ett hjälpmedel för att hantera kompetensförhållandet, vilket varierar beroende på systemvetarens intressen, erfarenheter och personliga egenskaper. En betydande faktor för kompetensutvecklingen identifierades till rollbytet och samhörigheten i gruppen hos de olika programmen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)