Undersökning av användningsområden för drönare i elkrafttekniska sammanhang

Detta är en M1-uppsats från Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

Sammanfattning: Föreliggande rapport har tagits fram på uppdrag av Vattenfall Services Nordic AB. I dagsläget läggs stora resurser på bland annat besiktningar samt inspektioner av långa ledningar och elkraftanläggningar och i många fall används dyra helikoptrar med dyr utrustning för inspektion av olika typer av anläggningars och kraftledningars status. Det kan dock finnas en annan lösning, drönaren. Rapporten omfattar en kartläggning över vilka tekniska lösningar som finns idag inom drönarsystem, hur de används inom kraftbranschen, vilka aktörer som utvecklar tekniken samt hur utvecklingen inför framtiden ser ut. För att utföra besiktning och inspektion av elkraftsanläggningar krävs att lagar, föreskrifter och anvisningar efterföljs, bland annat Elsäkerhetsföreskrifterna ELSÄK-FS 2008:3, Stark-strömsförordningen SFS 2009:22 och Elsäkerhetsanvisningarna ESA. För att få flyga med drönare och utföra arbeten så som inspektioner och besiktningar krävs att specifika regelverk kopplat till flygning och övervakning efterföljs, bland annat Luftfartslagen SFS 2010:500 och Kamerabevakningslagen SFS 2018:1200. Drönarens potential för privat men även industriellt bruk är stor, speciellt så i elkrafttekniska sammanhang, men den är inte särskilt praktisk att använda till någonting utöver hobbyflygning utan den utrustning som ansluts. I rapporten presenteras en kartläggning av intressanta plattformar och utrustningar för elkraftindustrin. Kartläggningen är grundad på information inhämtad från internet men även de intervjuer som utförts med olika tillverkare och operatörer av drönarsystem. Arbetet mynnar ut i en diskussion om hur regelverken påverkar tillämpningen, hur använd-ningen av drönare ser ut idag, möjligheter inför framtiden men även vad som kan förväntas inom den tekniska utvecklingen inom en snar framtid. Slutligen ges rekommendationer på lämpliga plattformar och framtida användningsområden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)