Det mörkas om "mörkrets män" : En kritisk diskursanalys av sociala konstruktioner i Avpixlats kommentarsfält

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

Sammanfattning: Under januari 2016 publicerades nyheter om att sexuella massövergrepp ägt rum vilket ledde till att en polariserad debatt blossade upp i Sverige. Debatten fördes bland annat på Internet och i kommentarsfält. En sida av debatten tog tydlig ställning genom att hävda att de misstänkta förövarnas etnicitet låg till grund för de sexuella övergreppen. Syftet med studien är att undersöka hur sociala konstruktioner av den egna och andra grupper konstrueras på webbsidan Avpixlats kommentarsfält. De frågeställningar som ligger till grund för uppsatsen är “hur konstrueras förövaren i relation till föreställningar om sexualitet och etnicitet i kommentarerna?”, “hur konstrueras kategorier rörande maskulinitet och femininitet kopplat till de sexuella övergreppen?” och “hur sker gemenskapsskapande processer i kommentarerna?”. Studiens teoretiska ramverk består av postkolonial och feministisk teori samt teorier rörande nation. Studiens material utgörs av kommentarer som lämnats på Avpixlats publicerade texter, under januari 2016, rörande debatten kring de sexuella övergreppen. Materialet har analyserats med kritisk diskursanalys. I studiens resultat exemplifieras hur “andra” män tenderar att framställas med ociviliserade egenskaper och hur de sätts i kontrast till “svenska” män. Bland kommentatorerna förekommer föreställningar kring femininitet och maskulinitet, föreställningar som även samspelar med idéer om nationen. Bland kommentatorerna förekommer gemenskapsskapande processer som bland annat syftar till att positionera dem som ett alternativ till samhället och dess instanser.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)