Anpassningar av globala varumärke

Detta är en Kandidat-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

Sammanfattning:

Syfte: Syftet med denna uppsats är att granska och analysera anpassningar av marknadsföring strategier av svenska varumärken som är verksamma på den globala B2B-marknaden, samt med hjälp av analys förklara hur svenska B2B-varumärket kan kännetecknas. Metod: I denna uppsats har vi valt att använda oss av en kvalitativ studie för att ge läsaren en djupgående bild av tre svenska företaget Atlas Copco, Volvo Trucks och Ericsson och deras marknadsföring av varumärket på den internationella marknaden. Deduktiv undersökningsansats har använts. Semi-strukturerade intervjuer har genomförts för att samla in primärdata Slutsatser: Genom vår undersökning av tre svenska företag har vi funnit att de kulturella skillnaderna är den viktigaste faktorn när det gäller att utforma den globala marknadsstrategin för svenskt B2B varumärke. Detta eftersom kulturen har en stor påverkan på kundernas uppfattning bland annat om kvalité, prisnivå mm. Även ekonomiska faktorer och konkurrenter påverkar valet av anpassning strategi. Det framgår tydligt att de svenska B2B-varumärken kan karakteriseras som flexibla och anpassningsbara till de lokala marknaderna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)