Patienters delaktighet på akutmottagning : En systematisk och integrativ litteraturstudie

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Författare: Angelica Johansson; Evelina Åkesson; [2023]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Arbetet på en akutmottagning består till stor del av olika flödesprocesser där vården ofta är standardiserad. Detta bidrar till ett fokus på patienternas medicinska vårdbehov. Akutsjuksköterskan ska bedöma patienterna utifrån ett helhetsperspektiv för att kunna tillgodose deras individuella vårdbehov samt främja patienternas delaktighet, vilket kan ses som en utmaning på grund av korta vårdmöten. Tidigare forskning visar bristande delaktighet samt svårigheter att etablera patientdelaktighet på akutmottagning. Eftersom patienternas delaktighet brister är det viktigt att belysa de faktorer som hindrar eller möjliggör patientdelaktighet. Syftet med studien är att utforskatillgänglig litteratur gällande faktorer som påverkar patienters delaktighet på akutmottagning. En systematisk och integrativ litteraturstudie genomfördes för att besvara syftet. Genom ett systematiskt tillvägagångssätt inkluderades slutligen 14 artiklar. Efter dataanalys identifierades tre teman: Informationsöverföring som hinder eller möjliggörare, God vårdrelation och Hektisk vårdmiljö. Resultatet visade att patienternas delaktighet grundades i en god kommunikation. Patienternas vilja att vara delaktig varierade och det fanns en osäkerhet hos vårdpersonalen om patientdelaktighet var möjlig. Det fysiska utrymmet samt logistiken sågs specifika för akutmottagningen och hindrade patienternas delaktighet. Vårdmiljön beskrivs vara det största hindret för patientdelaktighet. Slutsatser som författarna drar är att patienternas delaktighet är viktig för att minska risk för bland annat vårdskada och på så sätt tillgodose en god och säker vård.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)