Vuxna personers upplevelser av att leva med diabetes mellitus typ 1 i Sverige

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

Sammanfattning: Diabetes mellitus typ 1 är en sjukdom som påverkar individen på flera plan, och ställer krav på livsomfattande förändringar. Samtidigt är diabetes mellitus typ 1 ofta associerat med barn och ungdomar, mindre finns studerat om vuxna personers upplevelser av sjukdomen. Syftet med denna studie var att beskriva vuxna personers upplevelser av att leva med diabetes mellitus typ 1 i Sverige. För att besvara syftet genomfördes en kvalitativ innehållsanalys av ett narrativ i form av en självbiografi där även flertalet andra personer med sjukdomen intervjuades av författaren. Den kvalitativa innehållsanalysen genererade 3 huvudkategorier; kaos av känslor, faktorer som påverkar livskvalitén samt acceptans och meningsfullhet. Resultatet visade att personer vid diagnos-beskedet upplevde ett emotionellt kaos, däribland känslor av chock, sorg och ensamhet. Trots efter att ha levt med sjukdomen under en längre tid var rädsla en vanligt förekommande upplevelse, likaså att känna icke-acceptans för sin sjukdom. Andra upplevelser var att omgivningen var okunnig eller oförstående. För andra tog det tid att acceptera sjukdomen, medan vissa personer upplevde att diagnosen förbättrat aspekter av deras liv. Studien visade att vårdens utformning har inverkan på individen. Genom att personcentrera vården för personer med diabetes mellitus typ 1 kan individen förbättra känslan av livskvalité.   

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)