Skönlitteraturens olika uppdrag : En undersökning av gymnasielevers syn på läsning av skönlitteratur i Svenska 1

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Sammanfattning: Denna studie syftar till att få en förståelse för gymnasieelevers syn på läsning av skönlitterära romaner i kursen svenska 1 utifrån tre frågeställningar: 1) hur ser elever på läsning av skönlitteratur, 2) vad påverkar deras syn, samt 3) hur väl elevernas syfte med att läsa skönlitteratur överensstämmer med aktuella styrdokuments skrivningar. Materialet samlades in via enkät samt semistrukturerade intervjuer med frivilliga respondenter från enkäten. Resultaten visar att en stor del elever är positivt inställda till läsning av skönlitteratur, men att denna positivitet kan påverkas negativt av framför allt vilken roman som läses samt uppgiften kopplad till läsningen. Vidare är det tydligt att skönlitteraturens syfte i gymnasieskolans svenska 1 till viss del är otydligt för eleverna och behöver göras tydligare i undervisningen för att underlätta för eleverna att nå Skolverkets mål med läsning av skönlitteratur. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)