Jämställdhet i ensembleundervisning : En kvalitativ studie om genusmönster i ensembleundervisning på gymnasiet

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

Författare: Isaak Zhorobaev; [2021]

Nyckelord: genus; jämställdhet; genusmönster; ensemble;

Sammanfattning: Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka hur ensemblelärare vid estetiska programmet på gymnasiet uppfattar begreppet genus och integrerar jämställdhet i ensembleundervisningen. Studien har fokuserat på två kön, nämligen tjejer och killar, vilket inte betyder att uppsatsens innehåll förnekar existensen av flera kön. Undersökningen har genomförts med hjälp av kvalitativa intervjuer. Tre ensemblelärare från samma gymnasieskola har deltagit i studien, vars svar har analyserats utifrån begreppen genusmönster och jämställdhet. Resultat av genomförd studie har visat de intervjuade ensemblelärarnas medvetenhet om eventuella genusmönster och könsskillnader i ensembleundervisningen. Dock bygger deras undervisningsmetoder på att inte fokusera på skillnaderna mellan tjejer och killar, utan främst se personen bakom könet. Enligt studiens resultat är ensemblelärares uppgift att tillhandahålla alla elever lika förutsättningar gällande platstagande och agerande i samspelssituationer och utveckling av musikaliska och tekniska kunskaper och förmågor. Studien har också visat att ensemblelärarna är medvetna om vissa elevers underordnade position i samspelssituationer, vilket lärarna löser genom att uppmärksamma dessa elever och utvidga deras handlingsutrymme. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)