Faktorer som påverkar sjuksköterskans omhändertagande av patienter som drabbats av akut koronart syndrom : en litteraturöversikt

Detta är en Magister-uppsats från Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

Sammanfattning: SAMMANFATTNING För att kunna möjliggöra att patienter med akut koronart syndrom erhåller god vård utifrån riktlinjer och vårdprogram ställs stora krav på sjuksköterskans agerande vid omhändertagandet av patienten. Akut koronart syndrom är ett potentiellt livshotande tillstånd som kräver omedelbar sjukvård. Patientens behov av omedelbart omhändertagande ställer stora krav på sjuksköterskans förmåga att identifiera, prioritera och agera vid omhändertagandet av patient med akut koronart syndrom. För att underlätta och påskynda vård och behandling kan sjuksköterskans agerande betraktas som en avgörande aspekt för hur händelseförloppet utfaller. Syftet med studien är att identifiera faktorer som påverkar sjuksköterskans agerande vid omhändertagande av patienter som drabbats av akut koronart syndrom För att besvara studiens syfte användes en litteraturöversikt om metod. Litteraturöversikten inkluderade 15 vetenskapliga artiklar från databaserna CINAHL och PubMed. Samtliga vetenskapliga artiklar kvalitetsgranskades, klassificerades och analyserades i en integrerad analys. Resultatet som framkom kunde delas in i fyra huvudkategorier med tillhörande underkategorier. Dessa fyra huvudkategorier var sjuksköterskans kompetens, relation mellan sjuksköterska och patient, teamarbete och arbetsmiljö. Resultatet visade att sjuksköterskans förmåga att identifiera och lindra smärta samt bedöma EKG och hjärtövervakning var faktorer som kunde påverka sjuksköterskans agerande vid omhändertagandet av patient med AKS. Likaså betraktades sjuksköterskans kommunikation och bemötande till patienterna som faktorer som inverkade på hur sjuksköterskan agerade. Det framgick också i resultatet att kommunikation och samarbete i teamet, men också att aspekter inom sjuksköterskans arbetsbelastning, var faktorer som kunde påverka sjuksköterskans agerande vid omhändertagandet av patient som drabbats av AKS. I denna litteraturöversikt kunde flera faktorer som påverkade sjuksköterskans agerande vid omhändertagande av patient med akut koronart syndrom fastställas. Sjuksköterskans kompetens, kunskapsnivå och färdigheter framträdde som avgörande aspekter för hur omhändertagandet utföll. Likaså betraktades relationen mellan sjuksköterska och patient, förmågan att samverka i team samt arbetsmiljö och utrustning som väsentliga faktorer för sjuksköterskans agerande vid omhändertagande av patient med akut koronart syndrom.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)