Kundrecensioners användbarhet

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för tjänstevetenskap

Sammanfattning: Tidigare forskning har pekat på betydelsen av kundrecensioner och e-förtroendets förhållande till användandet av kundrecensioner. Det har dock varit svårt att kartlägga e-förtroendets påverkan på användbarheten och vilka av kundrecensionens egenskaper som är användbara eftersom den tidigare forskningens resultat varit delvis inkonsekvent. Syftet med denna studie har varit att förstå förhållandet mellan svenska kunders e-förtroende och deras användande av recensioner samt att skapa en djupare förståelse för vad svenska konsumenter anser vara användbart i kundrecensioner. Studien utgår från den forskning som gjorts tidigare internationellt och jämfört den med vad svenska konsumenter anser är användbart i kundrecensioner idag. De av kundrecensionens egenskaper som denna studie tittat närmare på har valts med utgångspunkt i den tidigare internationella forskningen kring användbarheten i kundrecensioner och de är; tid, betyg, trovärdighet, kvalitet och kvantitet. Resultatet av denna studie visar att ett starkt förhållande mellan e-förtroende och användning av kundrecensioner beror på vilka budskap som presenteras i kundrecensionen. Studien visar även att svenska konsumenter finner att alla de fem undersökta egenskaperna är användbara i olika grad. I analysen av de intervjuer som gjorts kan man se att den absolut viktigaste egenskapen för svenska konsumenter är kvantiteten av kundrecensioner en viss produkt eller leverantör har. Efter det kommer egenskaperna tid och kvalitet. Betyg och trovärdighet är också användbara egenskaper, dock inte i samma omfattning som de övriga egenskaperna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)