Att hitta vägen till inkludering i förskolan En kvalitativ studie om några förskollärares resonemang kring inkludering för barn i behov av särskilt stöd

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Sammanfattning: Syfte:Syftet med den kvalitativa studien är att undersöka hur några förskollärare resonerar kringbegreppet inkludering, vilka barn som de anser vara i behov av särskilt stöd samt hurförskollärarna resonerar kring att arbeta inkluderande i förskolan med fokus på barn i behov avsärskilt stöd.Centrala frågeställningar i föreliggande studie är följande:1. Hur tolkar förskollärare begreppet inkludering?2. Hur resonerar förskollärare kring förutsättningar för att arbeta inkluderande iförskolan?3. Vilka barn anses vara i behov av särskilt stöd av förskollärare?Teori: Barnets lärande och utveckling påverkas av de sociala sammanhang som barnet ingår i.Samspel, språk och kommunikation är grundläggande aspekter i lärprocesserna (Dysthe, 2013).Förskollärarnas uppfattningar om barns olika behov och förutsättningar ligger till grund för hurdet enskilda barnet blir bemött och vilket stöd barnet får i förskolans verksamhet. Med dessautgångspunkter har den kvalitativa studien förankring i sociokulturellt perspektiv på lärandeoch specialpedagogiska perspektiv som kategoriskt, relationellt och dilemmaperspektiv.Metod: Den föreliggande undersökningen grundar sig i en kvalitativ studie medhalvstrukturerade intervjuer. I den kvalitativa forskningsansatsen visar forskaren intresse för attstudera hur människor uppfattar och tolkar verkligheten i relation till sina egna erfarenheter ochkunskaper (Backman, 2008).Resultat: Begreppet inkludering tolkas av de flesta förskollärare som att alla barn är välkomnatill förskolan oavsett sina behov och förutsättningar. Mångfald och olikheter ses som tillgångari den inkluderande förskolan. Några förskollärare anser att begreppet inkludering ska ses somen vision och ett strävansmål som kan vara svårt att förverkliga i den pedagogiskaverksamheten. För att det ska vara möjligt att inkludera barn i behov av särskilt stöd behöververksamheten anpassas utifrån det enskilda barnet. Förskollärarna anser att ett gemensamtförhållningssätt, förvärvande av nya kunskaper samt utformning av lärmiljöer är betydelsefullaförutsättningar för ett inkluderande arbetssätt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)