Modern verksamhetsstyrning inom hälso- och sjukvård : En studie om processorientering

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

Sammanfattning: Hälso- och sjukvårdvården har kritiserats och ifrågasatts där patienter hamnar mellan stolarna och kostnaderna stiger. Vården präglas av en byråkratisk funktionsstyrd organisation med en stark profession. Flera försök har gjorts för att effektivisera vården där den senaste trenden är processorientering. Det har påvisats stora utmaningar med att arbeta med processer i vården och det är i studiens syfte att undersöka hur vården arbetat med att utveckla och införa det processorienterade synsättet. Studien ämnar bidra med kunskap genom att konkretisera vilka hinder och möjligheter processorientering och modern verksamhetsstyrning innebär för hälso- och sjukvården. Den första delen med studien blir att kartlägga hur olika landsting och regioner arbetat med att utveckla och införa processorientering inom hälso- och sjukvårdsorganisationer. Vidare kommer den andra delen av studien att analysera hur styr- och förbättringsverktyg tillämpas för att stödja det processorienterade arbetssättet. En kvalitativ flerfallsstudie tillämpades som metod där tre regioner valts ut som studieobjekt utifrån ett kriterieurval, där kvalitativa intervjuer tillämpats som huvudsaklig datainsamlingsmetod.  Studien påvisar relationen gällande de processorienterade aspekterna men däremot skillnader när det gäller arbetsmetoder, styrning och uppföljning. Studien ger en tydlig bild av vad som idag saknas inom hälso- och sjukvården gällande processorientering, nämligen den ekonomiska uppföljningen utifrån en mer horisontell dimension.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)