Energieffektivisering och energibalansberäkningar samt förbättrings förslag på nyproducerade lägenheter.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mittuniversitetet/Avdelningen för kemiteknik

Sammanfattning: Syftet: Med arbetet är att utreda en fastighets klimatskal och energiförbrukning med hjälp av energibalansberäkningar. Målet: med rapporten är att upplysa hur fastighetens energiförbrukning kan beskrivas utifrån transmission och ventialtionsberäkningar. Avgränsning: avgränsning till att beräkna energibalanser till en fastighet som består av 46 lägenheter och nästan alla beräkningar är manuella, där energiförbrukningen beräknas. Detta ger en bra överblick över vad som behövs förbättras i dessa lägenheter. Teori: Information om fatigheten samlades in vid ett platsbesök där både in- och utsida undersöktes samt via samtal med företaget PEPA som byggde fastigheten. En ytterligare undersökning gjordes där information om området, byggår, tidigare års energideklarationer och energiberäkningar insamlades samt vilka energibesparingsåtgärder som gjorts i dagsläget. Med hjälp av litteratur, webbaserade källor och artiklar har arbetat granskat och bearbetat till ett sakligt slutresultat. Metod: En studie av litteratur undersökning i ämnet har utförts för att hitta relevant och nödvändig information inom området. För att undersöka fastighetens energianvändning, uppvärmning och konstruktion så har ett flertal fastighetsbesök gjorts. Utförande: Har undersöks fastighetens energiförbrukning och med hjälp av energibalansförbrukningen upplysas fastighetens elanvändning, fjärrvärme, tappvarmvatten, transmissionsförluster och ventilationsförluster etc. Denna studie har gjorts för att utreda investeringskostnader för solceller på fasader och på taket på en byggnad. Dessutom har studien utförs för att se om dessa bidrar till att minska fastighetens årskostnader och energiförbrukning under ett år. Resultat: I resultatdelen visas transmissionsförluster med ett värde på 330 MWh/år och köldbryggor som är 20 % av totala transmissionsförluster. Medan ventilationsförluster är 270 MWh, där luftläckage är 379 W/C. Sammanställningen av U-värde för transmissionsförluster är 0,35 W/m2. C och boverkets krav 0,4 W/m2.C, detta innebär att U-värde uppfyller boverkets krav. Värmeenergi behovet till fastigheten är 647 MWh, medan värmeeffektbehov är 228 kW, där energianvändningen och gränsvärde är 103 kWh/m2.år Diskussion: Syftet med arbetet var att studera och titta närmare på vilka energieffektiviserande åtgärder som finns till huset och vilka åtgärder som kan ge ett bra resultat, för att minska energi förbrukningen och ge besparing. Undersökningen har utförts genom manuella beräkningar, via samtal med personal från HSB på plats i Östersund och Sundsvall. Undersökningen har även utförts genom att samla in alla byggnadsritningar, genom kurslitteratur, Boverket, ISO standard samt genom diskussioner med företag som PEAB som har bidragit med viktig information. Ett schablonblad som erhölls av HSB har används vid beräkningar som exempelvis till dörrar, fönster, ytterdörrar, balkonger samt köldbryggor Slutsats: Transmissionsberäkningarna visar att värmegenomgångskoefficienten har ett rimligt värde, vilket är bra i jämförelse med boverkets krav på 0,4 W/m²·K. Vidare visas det i rapporten att ventilationen som används i fastigheten är bra, då FTX system används och värmeåtervinning sker. En annan åtgärd i rapporten, är en beräkning som visar en sänkning av inomhus temperaturen och är på så sätt lönsam. Den sista åtgärden som har utförts är snålspolande kranar som visar ett bra reslutat på en besparing året runt. Solcellernas beräkningar visar två olika resultat, de som är belägna på taket har en livslängd på 12 år och är mer rimlig än de som är på fasaden som har livslängd på 30 år.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)