ATT LEVA MED STOMI. Upplevelse av och påverkan på kroppsuppfattning, sexuell hälsa och livskvalitet

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: De vanligaste sjukdomstillstånden, som kan leda till stomioperation är kolorektal cancer och inflammatoriska tarmsjukdomar som Morbus Crohn och Ulcerös Colit. En stomioperation innebär att kroppens naturliga anatomi och fysiologi förändras och medför att avföringen samlas i en påse på magen. Detta påverkar den fysiska såväl som den psykiska hälsan. Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt är att belysa stomiopererade personers upplevelse av och påverkan på kroppsuppfattning, sexuell hälsa och livskvalitet. Metod: Denna litteraturöversikt bygger på sju kvalitativa och tre kvantitativa vetenskapliga artiklar som kvalitetsgranskats. Resultat: Granskning av artiklar visar att en stomioperation ofta leder till en försämrad kroppsuppfattning. En försämrad kroppsuppfattning och fysiska komplikationer av stomioperationen påverkar ofta den sexuella hälsan negativt. Det är också svårt att leva upp till idealbilder av att vara vuxen och av att vara kvinna. Det tar tid att anpassa sig till livet med stomi. Många beskriver copingstrategier som en viktig del för att kunna acceptera och anpassa sig till stomin. Det sociala livet och stöttande partners upplevs ha en stor påverkan på individens upplevda kroppsuppfattning, sexuella hälsa, livskvalitet och förmåga att leva med stomi. Trots komplikationer och begränsningar som tillhör livet med stomi, upplever många att den totala livskvaliteten är förbättrad. Slutsats: En stomioperation påverkar personen på flera sätt. Kroppsuppfattning, sexuell hälsa och livskvalitet beror på ett flertal faktorer men upplevelsen av och påverkan på dessa begrepp är individuell. Det är därför viktigt att sjuksköterskan arbetar personcentrerat samt vågar ställa frågor om patienters sexuella hälsa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)