Betydelsen av ESG-score : En studie om svenska företags ESG-score och effekten på finansiella utfall

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: ESG-score är ett hållbarhetsmått som blivit allt mer aktuellt och innefattar områdena miljö, socialt ansvar samt bolagsstyrning. Uppsatsen undersöker tidigare studier kring ESG och intresset för hur hållbarhet har ökat i samhället. Med det som grund är syftet att vidare undersöka hur olika företags ESG-score påverkar deras finansiella utfall, avgränsat till börsnoterade företag på den svenska marknaden samt utvalda finansiella mått. Regressioner av uppsatsens datainsamling har utförts för att undersöka om ESG-score har en signifikant påverkan på de olika finansiella utfallen. Tidigare studier har haft delade meningar huruvida ett samband existerar, samt kring tillförlitligheten av betyget. Flera studier uppmanar till mer forskning inom området vilket har motiverat uppsatsen forskningsområde. Studiens resultat finner slutligen ett negativt signifikant samband mellan ESG-score och Market to Book, de resterande finansiella utfallen visar inget statistiskt signifikant samband till företagens ESG-score.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)