Utomhuspedagogik i förskolan : Utevistelse eller en medveten pedagogisk tanke?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap

Författare: Malin Nordqvist; [2013]

Nyckelord: Hälsa; miljö; natur; utomhuspedagogik; utveckling.;

Sammanfattning: Den här undersökningen har som syfte att undersöka hur pedagoger på förskolan tolkar begreppet utomhuspedagogik och om det är ett arbetssätt som frekvent används på förskolan. Vid genomförandet har kvalitativa intervjuer gjorts med nio pedagoger vid tre förskolor. Resultatet visar att pedagogerna på förskolorna har ytterst lite planerade aktivteter utomhus. Barnen får till största del leka fritt på den egna gården. De utflykter som sker är oftast spontana även om undantag sker. Av de förskolor som representerar resultatet är det endast en förskola där pedagogerna är eniga om att läroplanen genomsyrar hela deras verksamhet. De övriga förskolorna använder mer läroplanen som ett komplement till verksamheten.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)