Incitament för att skapa innovativa produkter

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

Författare: Joel Måg; [2015]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

För företag verksamma inom produktutveckling är innovation otroligt viktigt för konkurrenskraften. Begreppet innovation används här för att benämna den framgångsrika idén. Det finns många sätt att främja innovation och i detta sammanhang används begreppet incitament. Incitament är en benämning på åtgärder som har som syfte att uppmuntra ett särskilt beteende. Detta arbete syftar därför till att undersöka hur företag använder incitament för att främja innovation. Fokus ligger på att undersöka hur incitament främjar det interna idéskapandet samt hur kreativitet kan stimuleras.

Arbetet baseras på en litteraturstudie och en empiriskt studie. Vetenskapliga artiklar samt böcker har används i litteraturstudien för ge en teoretisk och aktuell grund. Den empiriska studien utgörs av intervjuer på sju stycken företag verksamma inom produktutveckling i Sverige. Intervjuerna har utförts med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide för att intervjuerna ska ge en så komplett och relevant information som möjligt. Trots detta kan de olika intervjuernas omfattning variera och det är möjligt att resultatet inte är representativt för hela företaget.

Resultatet från intervjuerna analyserades med den teoretiska bakgrunden i åtanke och utifrån detta kunde många likheter mellan företagen noteras. Särskilt lyckade idéer och prestationer uppmärksammas ofta. Belöningar av ekonomisk karaktär visade sig däremot användas i väldigt liten utsträckning och tycks inte vara en drivkraft för kreativitet eller idéskapande. Det finns många olika sätt att motivera medarbetare till att komma med idéer men det som visat sig vara centrala motivatorer är frihet för kreativitet och samarbete under idéskapandet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)