Ledarskribent på 280 tecken : en studie på hur svenska ledarskribenter använder och påverkas av Twitter

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Journalistik

Sammanfattning: Denna uppsats ämnar till att undersöka hur svenska ledarskribenter använder sig av Twitter och hur deras yrkesroll påverkas av plattformen. Twitter är en väl utbredd socialt medium och en viktig plattform för dagens digitala journalistik. Eftersom det råder brist i forskningen på just ledarskribenters användande av sociala medier är det av intresse för den journalistiska forskningsdisciplinen att studera just detta fenomen. Syftet med studien är att undersöka hur svenska ledarskribenter som använder Twitter påverkas av medieformatet, hur de använder sig utav plattformen och hur deras yrkesroll har förändrats till följd av nya digitala möjligheter. För att besvara undersökningens frågeställningar används teorin om den sociala medielogiken, en förgrening av medielogiken. För att undersöka och kategorisera de tweets som ligger till grund för resultatet används en kvantitativ metod med kvalitativa inslag i analysen. Resultatet av studien visar att användningen av Twitter har lett till att ledarskribenterna har rört sig mot en roll som nyhetsförmedlare och informatörer, och därmed frångått de klassiska normerna för en ledarskribent. Samtidigt visar resultatet att ledarskribenterna har rättat sig till de normer som råder på Twitter. Ledarskribenterna visar även på hög grad av transparens samt att de yttrar åsikter i olika hög utsträckning beroende på tweetens kvalitativa innehåll.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)