NumberONE, med visionen att bli Sveriges bästa bostadsbolag : Enfallstudie om kvalitets- och verksamhetsutveckling

Detta är en Magister-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik; Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik

Sammanfattning: Att göra kvalitets- och verksamhetsutveckling   till en ledningsfråga har skattats som en av de största utmaningarna av   chefer och ledare. Offensiv kvalitetsutveckling är en vedertagen modell som   grundar sig på värderingar, arbetssätt och verktyg vilka har en avgörande   betydelse för framgångsrik kvalitets- och verksamhetsutveckling. I kvalitets-   och verksamhetsutvecklingen kan olika modeller såsom ISO 9001 och SIQ   Managementmodell ge stöd i utvecklingen. Den här studien inriktar sig mot SIQ   Managementmodell som är en excellencemodell. Syftet med denna studie har varit att öka förståelsen för hur   ledningen kan arbeta med kvalitets- och verksamhetsutveckling samt vilka   faktorer som påverkar arbetet. Studien genomfördes på Bostads AB Mimer som   2018 fick Erkännande för framgångsrik verksamhetsutveckling från SIQ. Studien   genomfördes som en kvalitativ studie där elva ledare intervjuades med   semistrukturerade frågeguider. Dokument och skriven information från   företaget har också analyserats. Resultatet visar att en engagerad   företagsledning gynnar kvalitets- och verksamhetsutvecklingen. Mimer har även   haft en etablerad värdegrund, fyra tydliga mål och en dedikerad kvalitetsutvecklare.   Det framkom även utmaningar där den största var upplevelsen av att arbetet   var tidskrävande.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)