Digital kompetens och användning av digitala verktyg – En kvantitativ studie om svensklärares digitala kompetens och användning av digitala verktyg för elever i skrivsvårigheter

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Sammanfattning: Bakgrund: Samhällets snabba digitalisering påverkar skolan i allra högsta grad och skolorna ställs därmed inför stora utmaningar att förbereda eleverna för en digital framtid. Det digitala samhället kräver ett förändrat sätt att formulera sig i skrift och elever i skrivsvårigheter kan ofta hamna i kläm. För att alla elever får de förutsättningar de har rätt till krävs att lärare besitter kompetens både inom svenskämnet och inom digitala verktyg. Syfte: Syftet med studien var att undersöka svensklärares digitala kompetens och användning av digitala verktyg för att undervisa elever i skrivsvårigheter. Teoretisk utgångspunkt: Studien utgår från det sociokulturella perspektivet och berör språk och användning av artefakter genom appropriering och scaffolding. Ramverken SAMR och TPACK har använts för att beskriva svensklärarnas användning av och kompetens inom digitala verktyg. Metod: I föreliggande kvantitativa studie har svensklärare genom en webbenkät svarat på hur de använder digitala verktyg för att undervisa elever i skrivsvårigheter samt hur de upplever sin kom petens inom digitala verktyg. Resultat och diskussion: Resultatet i studien visade att lärarna använde digitala verktyg för att planera sin undervisning samt till att erbjuda kompensatoriskt stöd för elever i skrivsvårigheter. Resultatet visade också att en majoritet av lärarna i studien ansåg sig ha god kompetens inom användning av digitala verktyg men det framkom även att lärarna kände en osäkerhet i att hantera den tekniska delen inom hårdvara och mjukvara. I studien framkom att merparten av lärarna befann sig på en grundläggande nivå när det gällde integrering av digitala verktyg samt att en majoritet efterfrågade fortbildning inom digitala verktyg. Studien visade även att det fanns en viss koppling mellan yrkeserfarenhet och kompetens inom digitala verktyg. Lärarnas kompetens inom digitala verktyg är avgörande för att möjliggöra ökade förutsättningar för elever i skrivsvårigheter

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)