Det delade förvaltarskapet – Hur BI förändrar ekonomistyrning

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Digitalisering, som blir ett allt mer prioriterat område på företags agendor, bidrar till förändrade affärsmodeller och bolagsstrukturer samt driver fram förändrade tillvägagångssätt kopplat till beslutsfattande och strategiarbete. Med hjälp av analysverktyg kan redovisningsdata numera användas för bredare, djupare och snabbare analys som förändrar affärsbeslut och allt fler företag investerar i Business Intelligence (BI) för beslutsstöd och rapportering. Detta förväntas bidra till effektivare ekonomistyrning.Det finns fortfarande förhållandevis lite forskning där BI och ekonomistyrning kopplas samman och därför är det ett område som vidare behöver studeras. Tidigare kvantitativa studier visar att BI underlättar organisatoriskt lärande, kan bidra till effektivare ekonomistyrning och har en påverkan på konkurrenskraft. Samtidigt framhålls att resultatet av en BI-investering är starkt korrelerat med hur väl det assimileras i företaget och att det är först när systemet används i flera nivåer för att dela överlappande kunskap mellan avdelningar som det verkligen når sin potential. För att komplettera tidigare forskning och bidra med mer nyanserade beskrivningar och insikter kring hur BI förändrar ekonomistyrning har vi genomfört en kvalitativ intervjustudie. Studien omfattar fyra företag i olika branscher och intervjuer har genomförts med personer på flera nivåer.I resultatet framhålls vikten av ett delat förvaltarskap för att främja spridning och användning av BI samt för att fånga upp tyst kunskap och således möjliggöra spridning av förbättrade arbetssätt. Resultatet visar även att införande av BI bidrar till en ”sanning”, dvs. samma information och gemensam utgångspunkt för diskussion och analys, vilket medför djupare analys och ändrade beslutsprocesser. Studien visar också att det krävs en mognad inom organisationen för att växa med BI.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)