Naturassisterad terapi för personer med posttraumatisk stress : - en scoping review

Detta är en Kandidat-uppsats från Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering; Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering

Sammanfattning: Bakgrund: Posttraumatisk stress kan obehandlat leda till livslånga besvär och nedsatt aktivitetsförmåga. Behandling av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) är huvudsakligen psykologisk och i nuläget saknas aktivitetsfokuserade interventioner i Socialstyrelsens riktlinjer. Arbetsterapeuter arbetar idag med naturunderstödd rehabilitering främst vid stressrelaterad psykisk ohälsa. Forskning kring naturassisterad terapi visar positiva hälsoeffekter för flera diagnosgrupper. Syfte: Att beskriva betydelsen av naturassisterad terapi för personer med post-traumatisk stress. Metod: En litteraturöversikt i form av scoping review användes. Datainsamling skedde genom sökning i databaserna Sage Journals, PubMed, Scopus, Taylor & Francis, PsycInfo och CINAHL samt genom manuella sökningar. Artiklar som behandlade posttraumatisk stress och naturassisterad terapi inkluderades och sökningen resulterade i 18 artiklar. Artiklarna analyserades numeriskt och tematiskt. Resultat: Naturassisterad terapi visade sig vara behjälplig för personer med posttraumatisk stress genom förbättrad aktivitetsförmåga samt förbättrad tro på egen förmåga, ökat engagemang kring egen hälsa och ökad förmåga att genomföra förändringar. Upplevelser av naturen ingav glädje, trygghet, frihet, en ökad närvaro, positiva sinnesupplevelser och en större mening. Naturen bidrog till minskade symptom, ökat välbefinnande, förbättrat självförtroende och ökad självkänsla samt förbättrad social förmåga. Slutsats: Naturassisterad terapi har positiv inverkan på personer med posttraumatisk stress och skulle därmed kunna vara ett komplement till nuvarande behandlingsrekommendationer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)