Värderad internkommunikation : En studie om hur internkommunikation kan uppnå samförstånd

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

Författare: Malin Johansson; Ida Weidman; [2016]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Modebranschen är snabbrörlig, och för H&M koncernen med ett expansionsmål på 10-15 % butiker per år innebär det höga krav på organisationen och medarbetarna. Den interna organisationsstrukturen är under ständig utmaning och därmed följer kraven på att internkommunikation måste vara dynamisk.

Denna studie ämnar utreda om det finns skillnader i medarbetarnas syn på hur en organisationskultur och mediekanalsanvändning är idag, och hur den bör vara för att kunna bidra till att mottagare och avsändare av kommunikation ska uppnå samförstånd.Vi vill undersöka hur värderingar och beteenden inom en organisationskultur bidrar till denna typ av process. Studien genomförs på en given organisationskultur, nämligen H&M koncernens IT-avdelning. Studien har sin utgångspunkt i frågeställningen; Hur kan organisationskulturen och valet av mediekanal utnyttjas på ett lämpligt sätt för att

medarbetare ska uppnå samförstånd i internkommunikationen, på H&M-koncernens IT- Governance avdelning?

Undersökningen genomfördes under perioden 12/12-21/12 2015 med metodvalet; en kvantitativ enkätundersökning. Resultatet visade att respondenternas tolkningar av organisationens värdeord ibland skiljer sig, att de eventuellt saknas rutiner samt att de finns en tendens av vilja att utveckla användningen av mediekanaler bland respondenterna. Tillsammans med vårt teoretiska ramverk (meningsskapande, organisationskultur och mediekanalsanvändning) har resultatet visat att avdelningen bör sträva efter en balans mellan enhetlighet och mångfald i sin internkommunikation. Att grunden till en framtidssäker utveckling av organisationskulturen är en konstant dialog, baserad på mångfaldigheten i medarbetarnas idéer och samförstånd. Värdeorden kan ses som motsägelsefulla för hur kommunikationen bör vara och därmed ifrågasättas om de kan användas som riktlinjer för hur kommunikationen bör vara. Vi föreslår kontinuerlig anpassning av rutiner och återkoppling av budskap, för att kunna anpassa kommunikationen på ett lämpligt sätt.

 

  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)