En pilotstudie av kognitiv beteendeterapi i grupp för behandling av emetofobi

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

Författare: Edberg Ellen; Marianne Di Schiena; [2012]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Emetofobi innebär en intensiv rädsla för att kräkas. Fobin medför stort lidande för patienten, men forskningen om behandling av emetofobi är mycket begränsad. Syftet med denna studie var att undersöka om gruppbehandling med kognitiv beteendeterapi kunde minska graden av emetofobiska symptom. Tre grupper med totalt 23 patienter behandlades, två på våren (n = 14) och en på hösten (n = 9). Behandlingen bestod av 10 sessioner à 2,5 timmar. Patienterna hade signifikant lägre grad av emetofobiska symptom vid behandlingsavslut än vid behandlingsstart. Vid behandlingsavslut var 44 % kliniskt signifikant förbättrade vad gäller emetofobiska symptom, och vid tremånadersuppföljning hade 61 % av patienterna uppnått kliniskt signifikant förbättring. Resultaten bör tolkas med stor försiktighet då undersökningen saknade kontrollgrupp och bestod av ett litet antal patienter. En längre uppföljning som kunde visa om behandlingseffekten bestod över tid hade varit önskvärd, men rymdes inte inom ramen för denna studie.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)