Intellektuell styrning - En studie om chefers uppfattning av intellektuell styrning inom industribranschen

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Titel: Chefers uppfattning av Intellektuell styrning inom industribranschen Seminariedatum: 14 januari 2022 Kurs: FEKH69 Författare: Jasmin Hamid, Mattias Svärd & Wilma Adaeze Ifedi Handledare: Johan Dergård Nyckelord: Intellektuell kapital, Värdeskapande, Chefer, Lönsamhet, Styrning Syfte: Att undersöka hur svenska chefer inom industribranschen uppfattar, styr och utvecklar intellektuellt kapital Teoretisk perspektiv: Teorin i denna studie frambringas från primära och sekundära data och avgränsas till de tre huvuddelarna av intellektuellt kapital som är humankapital, strukturkapital och relationskapital. Vidare analyseras chef respondenternas syn på dessa tre delar. Metod: En kvalitativ intervjustudie som speglar uppfattningen av intellektuellt kapital och styrning hos sju respondenter vardera med chefspositioner i fyra medelstora/stora produktionsbolag verksamma i Sverige. Empiri: Svaren organiseras sedan i olika segment och analyseras i det empiriska avsnittet. Vidare tolkas svaren under discussion avsnittet. Slutsats: Resultaten tyder på att samtliga chefer är införstådda på att lönsamhet inte endast kan förvärvas genom positiva kostnadskalkyler. I stället instämmer de om hur användningen och utvecklingen av det intellektuella kapitalet, mestadels human och relations kapital, inom organisationen är en avgörande faktor för lönsamhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)